Τι να κάνω αν το παιδί μου δε λέει να σταματήσει να βυζαίνει το δάχτυλό του;

Το παραπάνω είναι μία φυσιολογική διαδικασία μέχρι την ηλικία των 3μισυ ετών. Από την ηλικία των 3 και μετά αρχίζουμε σιγά σιγά να συζητάμε και να ενθαρρύνουμε το παιδί να σταματήσει αυτή τη συνήθεια. Επαινούμε πολύ το παιδί μας για τα λίγα λεπτά που κατάφερε να μην βάζει το δάχτυλο, αποφεύγοντας να αναφερθούμε στις ώρες που ακόμα το χρησιμοποιεί. Από τα 4 και μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό βερνίκι νυχιών που έχει πικρή γεύση και θα το βρούμε στο φαρμακείο για να «θυμίζει» στο παιδί να μην βάζει το δάχτυλο στο στόμα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το τιμωρήσουμε. Αν μέχρι τα 4μισυ δεν έχουμε δει ιδιαίτερη βελτίωση στο θέμα αυτό, τότε πρέπει να απευθυνθούμε στην παιδοδοντίατρο και όχι αργότερα από αυτή την ηλικία καθώς μόνο εκείνη μπορεί να βοηθήσει το παιδί να σταματήσει αυτή τη συνήθεια.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

What should I do if my child can’t stop sucking his/her finger?

Some babies are born with a sucking urge that is a normal until the age of 3 and a half years. From the age of 3 onwards, we slowly start talking and encouraging the child to stop this habit. We praise our child a lot for the few minutes he/she managed not to suck his/her finger, avoiding to reffer to the hours he/she still uses it. From 4 years old on, we can use a special nail varnish that has a bitter taste and that we can find in the pharmacy, to “remind” the child not to put the thumb in the mouth. Under no circumstances, should we punish the child. If by the age of 4 and a half, there isno improvement, we can ask the pediatric dentist to help us. The age of 4 years and a half is the critical age to stop and beyond that, the habit becomes more and more difficult to stop, even with the aid of the pediatric dentist.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.